Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45

Plán  spolupráce s rodiči

 • Docílit větší vzájemnou informovanost o projevech dítěte ve všech složkách jeho osobnosti, potřebách, zájmech a zálibách - dotazník, portfolio, diagnostika, rozhovory, předání výsledků vzdělávání – dle SUKů u dětí 3-6letých.
 • Společně stanovit cíl působení na dítě vedoucí k jeho rozvoji.
 • Doporučovat rodičům postupy, náměty a úkoly vzhledem k individuálnímu vývoji dítěte, jeho možnostem - samostatnost, sebeobsluha, společenské návyky, grafomotorika, řeč, tělesný a pohybový vývoj, úroveň poznávacích procesů, logické myšlení, volní vlastnosti a postoje.
 • Nabídnout rodičům publikace - Mezi námi pastelkami, Co si tužky povídaly, Počítání soba Boba, Rozvoj zrakového vnímání, Mezi námi předškoláky, Říkej se mnou, Hrajeme si s řečí, Zlomíš si jazýček?, Jsi tam, brácho?, Maličkosti, Najděte si svého marťana, odborné – podle individuální potřeby dítěte.
 • Seznamovat rodiče na nástěnkách, při schůzkách, hovorových chvilkách nebo písemným sdělením, zapůjčením:
  • se ŠVP a TVP, Prováděcím plánem, řády, směrnicemi, výsledcích práce školy
  • s možností spolupodílet se na tvorbě dokumentů školy / Školní řád, ŠVP/
  • s principy MŠ PZ a zásadami MŠ PZ, se zdravou výživou, životním stylem
  • s rolí učitelky, facilitátorským postojem k práci
  • s postupy komunikace, s riziky trestů, pochval a odměn, sebehodnocením
  • s vedením dětí k samostatnosti a zodpovědnosti
  • s nutností vytváření a dodržován pravidel/soužití, bezpečnosti, hygieny, her/ s možností účasti na tvorbě TVP a jeho realizaci
  • s výsledky působení na dítě dle společně stanoveného cíle působení
  • s výsledky práce dětí, portfoliem, aktuálním děním v MŠ, našich požadavcích
 • Seznamovat rodiče s připravovanou TČ – zapojit je do spolupráce při plánování činností - výlety, exkurze, náměty na tvoření, společné akce v MŠ.
 • Poskytnout rodičům dotazník – návrhy na akce, aktivity v průběhu roku.
 • Podávat si vzájemně zpětné informace o prožitcích dětí z uskutečněných akcí.
 • Dát rodičům možnost podávat připomínky k MŠ, ŠJ, personálu, programu - schránka, hovorové chvilky, operativně svolané schůzky.
 • Opatřovat si od rodičů zpětnou vazbu o kvalitě své práce ve třídách – rozhovory.
 • Ocenit případnou aktivitu rodičů ve prospěch školy veřejným poděkováním.
 • Úzce spolupracovat s rodiči a aktivizovat je k přímé účasti při: 
  • ESS, keramice, flétně
  • rozvoji a aktivizaci slovní zásoby dítěte, prevenci správné výslovnosti
  • spolupráci s logopedem při špatné výslovnosti hlásek, vadách řeči - logoped v MŠ.
 • při komunikaci s dítětem dle doporučených postupů z kurzu Respektovat a být respektován.
 • Přijímat pozitivně pedagogická doporučení učitelek a snažit se jimi řídit.
 • Podílet se na tvorbě pravidel soužití – zapracovávat do ŠVP.
 • Doporučovat dětskou a odbornou literaturu i o výchově a podpoře zdraví, návštěvu knihovny.
 • Podávat informace na internetových stránkách školy - aktuality, náměty, doporučení týkajících se osobnostního rozvoje dětí a zdravého životního stylu - hračky, knihy, činnosti, stravování, novinky v přístupech.
 • Seznamovat rodiče s jejich právy a povinnostmi, právními normami, programy ZŠ.
 • Informovat rodiče o odborných pracovištích poskytujících pomoc při výchovných
  a vzdělávacích obtížích dítěte - SPC, PPP.
 • Objasňovat změnu v přístupu hodnocení výsledků při činnostech – odstraňování  soutěživosti, nezdravé konkurence.
 • Společně prožívat hry, činnosti, výlety, dílničky, aktivity dětí - prováděním v přítomnosti rodičů, společně s rodiči.
 • Využívat možnosti rodičů ke sponzorství.
 • Zapojovat rodiče do přípravy oslavy narozenin dětí a Vánoc, společně připravit dárek, pohoštění.
 • Dbát na přiměřené oblečení dětí ve třídách i venku, na ochranu před UV zářením.
 • Zprostředkovat vyšetření zraku dětí.
 • Zprostředkovat vyšetření chodidel u dětí – správný vývoj, náprava.
 • Zapojit rodiče do vyplnění dotazníku - na konci školního roku, po třech letech.
 • Pokusit se průběžně od rodičů získávat zpětnou vazbu.
 • Pokusit se zorganizovat cílené návštěvy rodičů v MŠ.
 • Zapojit rodiče do spolupráce s aplikací Twigsee.

 

Nabídka literatury týkající se práce v MŠ

 • Kurikulum podpory zdraví v MŠ
 • Rámcový program pro PV
 • Program Zdravá škola
 • ŠVP, TVP

 

PLÁN SCHŮZEK S RODIČI VE ŠKOLNÍM ROCE 2023 - 2024

 1. Seznámení rodičů s programem školy – třídní schůzky září
 • seznámení rodičů s principy a zásadami MŠ PZ
 • seznámení rodičů se ŠVP, TVP – způsob práce, spolupráce, organizací
 • Řád školy, Směrnice pro vybírání příspěvků, pro ŠJ
 • návrhy rodičů aktivit a akcí pro děti
 • získávání a podávání informací o dětech, diagnostika
 • požadavky, připomínky, dotazy rodičů
 1. Schůzka s učitelkami ZŠ, rodiči předškoláků – září - říjen
 • předání informací o způsobu práce s dětmi v MŠ a ZŠ, programy škol                                 
 • nabídka a seznámení rodičů s ESS
 • zkušenosti z práce v 1. třídě - učitelky ZŠ
 • návody, náměty pro grafomotoriku, rozvoj myšlení pro předškoláky
 1. Beseda pro rodiče s Mgr. Jiřím Haldou – říjen

       4. Podzimní barevná zahrada – říjen- listopad

 • podzimní tvoření z jablek, přírodnin…
 • plnění úkolů na stanovištích
 • pohoštění dětí a rodičů
 1. Vánoční zpívání a koledování
 • společné zpívání koled s rodiči
 • slavnosti u stromečku, dárečky, pohoštění 
 1. Připravenost dětí na školu, školní zralost – březen
 • přednáška psychologa – školní zralost, beseda o problematice
 • doporučení dětských knih, hraček, pomůcek
 • získávání a podávání informací o dětech
 1. Čteme dětem v MŠ –– březen
 • čtení rodičů z oblíbené knihy
 1. Moje maminka - Svátek matek  - květen
 • společné prožití odpoledne s maminkou, babičkou…
 • tvoření a aktivity ve třídě
 • pohoštění
 1. Schůzka rodičů nových dětí – květen - vedení
 • koncepční záměry, ŠVP, způsob práce, spolupráce, organizace
 • vzájemné připomínky, dotazy, rady, náměty, prohlídka školy
 • adaptace dětí
 1. Oslava dne dětí a rodiny v MŠ – červen
 • společné prožití odpoledne dětí a rodičů na školní zahradě s programem Divadla Koráb
 • pohoštění
 1. Loučení s předškoláky-  červen
 • pasování předškoláků
 • program pro děti
 1. Den otevřených dveří pro rodiče
 • společné hry ve třídě
 • informace pro rodiče

Provádět hovorové hodiny, schůzky dle potřeby tříd, učitelek a rodičů. 

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

 • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45