Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45

T.Č. 1: Zvládám, co život přináší – od 27. 11. 2023

Charakteristika:

Upevňování a rozvíjení schopností, vědomostí a dovedností. Uvědomování a osvojování svých vlastností a rolí. Zapojování se do aktivit ve třídě, škole, vedení ke spolupráci, vzájemná pomoc a toleranci, hodnocení chování svého i druhých. Podporování rozvoje a kultivace mravního estetického vnímání, cítění a prožívání. Vedení dětí k využití vlastních schopností a dovedností ve prospěch ostatních a okolí, vedení dětí k aktivní podpoře zdraví společenství, společnosti a přírody.

Kompetence (to co by dítě mělo znát, vědět, mít zvládnuté na konci předškolního věku):

 •  Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti.
 • Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.
 • Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi.
 •  Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky.
 •  Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.

 Dílčí cíle (to čemu se dítě učí, k čemu jsou vedeny, co plní, co si osvojují při činnostech v průběhu dne):

 • Odhadovat rizika ohrožující jeho bezpečnost.
 • Znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu.
 • Zvažovat situaci z hlediska bezpečí.
 • Odhadovat, kdy potřebuje pomoc dospělého.
 • Chápat souvislost mezi příčinou a následkem při ochraně zdraví.
 • Chápat rozdíl mezi skutečností zobrazovanou, reálnou a symbolickou.
 • Mít bohatě rozvinutou fantazii.
 • Opakovat zpaměti jednoduché série psychomotorických úkonů.
 • Orientovat se v čase.
 • Pochopit a zapamatovat si krátký literární text, příběh.
 • Poznat shodu, podobnost, rozdíl.
 • Poznat výjimky z řádu, ze série.
 • Připravit, záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit činnost.
 • Rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, povrch, množství, velikost, druhy materiálu...).
 • Rozlišovat směry a vzdálenosti, orientovat se v prostoru.
 • Skládat části do celků a rozkládat celek na části.
 • Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.
 • Vytvářet bohatství představ
 • Vytvářet logické souvislosti a celky.
 • Záměrně vnímat a znát názvy věcí, jevů a rozumět obsahu názvů.
 • Znát základy práce s počítačem.
 • Rozlišit činnosti, které může dělat samo a které mohou vykonávat jen dospělí.
 • Rozlišit žalování od potřeby informovat dospělého.
 • Akceptovat kompetentní autoritu.
 • Vědět, že když problém přesahuje jeho síly, má požádat o pomoc.
 • Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou.
 • Vědět, že mateřská škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla.
 • Uplatnit svou dovednost ve prospěch společenství mateřské školy.
 • Znát cestu z domova do mateřské školy.
 • Aktivně hledat řešení.
 • Mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře jeho zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody.
 • Odhalovat rizika i přínosy zvažovaných řešení.

Konkrétní plán činností je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd.

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

 • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45