Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45

T.Č. Vím, kde bydlím – od 6.5.2024

Charakteristika:

Seznamování se s funkcí rodiny, právy, povinnostmi, zájmy a povoláním členů rodiny. Vytváření povědomí o místě, kde žiji (město, ulice, přírodní a sociální prostředí  města, okolí školy, okolí bydliště), vytváření pozitivního vztahu a postojů k místu, kde žiji, seznamování se se zajímavostmi obce, tradicemi, zvyky slavnostmi. Zapojování se do aktivit ve třídě, škole, v obci, do zlepšování a ochrany okolního prostředí. Vytváření a uplatňování základů společenského chování, aktivní podílení se na změnách v podpoře zdraví lidí i přírody (péče o rostliny, zvířata, přírody, prostředí třídy, školy, obce). Posilování pozitivních vztahů a postojů k lidem, nejbližšímu sociálnímu prostředí, přírodě, k obci, státu.

Kompetence (to co by mělo dítě znát, vědět, mít zvládnuté na konci předškolního věku):

 • Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví.
 • Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly.
 • Má vytvořené základní návyky společenského chování.
 • Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti.

Dílčí cíle (to čemu se dítě učí, k čemu jsou vedeny, co plní, co si osvojují při činnostech v průběhu dne):

 • Přijmout společenské normy osobní hygieny.
 • Samostatně se chovat při stolování, kulturně stolovat.
 • Samostatně uspokojovat tělesné potřeby podle individuálně pociťované potřeby (míry) společensky přijatelnou formou.
 • Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.
 • Vytvářet bohatství představ.
 • Vědět, že sdělení pocitů mu pomáhá.
 • Cítit uspokojení z vlastního řečového projevu.
 • Hodnotit své chování.
 • Umět se představit.
 • Dodržovat základní společenské normy komunikace.
 • Znát pravidla chování v různém prostředí.
 • Znát pravidla zdvořilého chování.
 • Akceptovat kompetentní autoritu.
 • Vědět, co jednotliví členové rodiny pro ostatní v rodině dělají, co umí udělat samo.
 • Vědět, že mateřská škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla.
 • Respektovat dohodnutá pravidla chování v mateřské škole.
 • Respektovat pravidla soužití.
 • Vnímat krásu kulturního dědictví.
 • Vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody.
 • Vědět, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah k jeho zdraví a zdraví ostatních.

 

Konkrétní plán činností je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd.

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

 • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45