Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45

 

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1

Název

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace

Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

2

Důvod a způsob založení

Škola vznikla 2.5.1994 jako příspěvková organizace města Tišnov a její hlavní činností je poskytování předškolního vzdělávání. Její činnost se řídí hlavně zákonem č. 561/2004 – „školský zákon“. Škola má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Při výkonu samostatné působnosti se příspěvková organizace řídí zákony a všeobecně závaznými předpisy.

Zřizovatel: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, okres Brno – venkov, IČ 00282707

Nadřízený orgán: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ 70888337

3

Organizační struktura

Je obsažena v Organizačním řádu školy, je k nahlédnutí v ředitelně školy

Mateřská škola se školní jídelnou

Mateřská škola – 5 tříd a 132 dětí

Statutární orgán – ředitelka školy Mgr. Renata Pleskačová

Zástupkyně ředitelky: Monika Merelová

Pedagogické pracovnice – učitelky, asistenti pedagoga

Administrativa

domovnice

Školní asistent

Školní jídelna - kapacita školní jídelny 150

Vedoucí školní jídelny – hospodářka Olga Vršková

kuchařky, pracovnice provozu ŠJ

4

Kontaktní spojení

 

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Sluníčko, Na Rybníčku 1700,

666 01 Tišnov

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Sluníčko, Na Rybníčku 1700,

666 01 Tišnov

4.3.

Úřední hodiny

Denně 8.00 – 12.00, případně jindy dle domluvy

4.4.

Telefonní čísla

Škola 549 415 256, ředitelka 736 777 07

zástupkyně 731 147 177, vedoucí ŠJ 736 420 566

4.5.

Datová schránka

yetmcp9

4.6.

Adresa internetové stránky

www.slunickoms.wz.cz

4.7.

Adresa e- podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8.

Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.

Případné platby lze poukázat

1201630257/0100

6.

49458744

7.

DIČ

-

8.

Dokumenty

Všechny jsou k nahlédnutí v ředitelně školy, některé jsou vyvěšeny v prostorách haly v přízemí.

8.1.

Seznam hlavních dokumentů

ŠVP

Směrnice školy:

Cestovní náhrady, Svobodný přístup k informacím, Úplata za předškolní vzdělávání, Školní řád, Organizační řád, Provozní řád, Ostraha majetku, Spisová služba a archivnictví, Vnitřní platový předpis, Vnitřní řád pro stravování, Provozní řád ŠJ, Pracovní řád, Řídící kontrola, Zásady hospodaření, Směrnice k zajištění bezpečnosti, Směrnice pro evidenci úrazů dětí,  Směrnice k evidenci pracovních úrazů,  Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, Kontrola práce neschopných, Traumatologický plán, Hodnocení pracovních rizik, Řád školního hřiště atd..

8.2.

Rozpočet

Viz : https://www.tisnov.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta-2023

9.

Žádosti o informace

Informace získáte na základě žádosti v ředitelně školy.

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost, žádost, návrh či podnět lze podat ředitelce školy nebo její zástupkyni.

Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě. Písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení.

Při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně.

U obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem školy.

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitelky školy o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím ředitelky MŠ Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí. Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání školou. Ve svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. Škola je povinna se tímto rozhodnutím řídit. Toto rozhodnutí je konečné, nelze se proti němu odvolat, pouze je možné přezkoumání soudem v rámci správního soudnictví.

V ostatních případech správního řízení vedeného podle zákona č.500/2004 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem rovněž Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení a to zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím MŠ Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace.

12.

Formuláře

Vzor naleznete v příloze č. 1 – „žádosti a formuláře“

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Naleznete na: www.slunickoms.wz.cz

a informačních tabulích v budově školy

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

-Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

-Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění.

-Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění.

-Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění.

-Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

-Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění.

-Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění.

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

- Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění.

- Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

- Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění.

Všechny zákony a předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí, jsou uloženy v ředitelně školy a jsou k nahlédnutí.

14.2.

Vydané právní předpisy

Směrnice školy – k nahlédnutí v ředitelně školy nebo na vývěskách v hale v přízemí budovy.

15.

Úhrady za poskytování informací

Poskytují se zdarma.

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

-           

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu za poskytnutí informací

-           

 

16.

Licenční smlouvy

-           

16.1.

Vzory licenčních smluv

-           

16.2.

Výhradní licence

-           

17.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Viz příloha č.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2023

 

Počet podaných žádostí o informace

žádné

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

žádné

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

žádné

Opis podstatné části každého rozsudku soudu

žádné

   

Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

žádné

 

 

 

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

  • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45