Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45

Ve spojitosti se změnami ve společnosti jsme při práci s dětmi postupně hledali nové formy, metody a přístupy. Pochopili jsme, že v životě dětí v předškolním věku se nejedná o množství dosažených výsledků, ale o kvalitní navození životních situací a příležitostí.

V dubnu 2005 jsme byli přijati Státním zdravotním ústavem v Praze mezi Mateřské školy podporující zdraví.

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pod názvem Hrajeme si se Sluníčkem. Učitelky pracují podle Třídního vzdělávacího programu připraveného podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Plníme základní principy ZMŠ

  • respektování přirozených potřeb
  • rozvíjení komunikace a spolupráce

 

Hlavní úkoly

Děti v MŠ jsou ve věkově smíšených kolektivech, které nejvíce připomínají přirozené soužití v rodině. Starší děti se učí ohleduplnosti k mladším, mladší naopak velice rychle, formou nápodoby svých starších kamarádů, získávají nové dovednosti, snaží se jim vyrovnat. Panující rytmický řád při činnostech ve třídě dodává dětem pocit jistoty, vědí co je denně čeká, nepodléhají pocitům nejistoty. Velice důležitá je role učitelky. Na jejím přístupu k dětem závisí jejich rozvoj, pocit klidu, bezpečí a jistoty. Tělesná pohoda a volný pohyb dětí je zajišťován ve všech prostorách školy. K pohybovým aktivitám dobře slouží nejen prostorná hala s různorodým tělocvičným nářadím, ale i třídy vybavené gymnastickými věžemi, lany, žebříky a v neposlední řadě i prostory školních zahrad s množstvím hracích prvků zaručujících bezpečný pohybový rozvoj dětí. Školní jídelna dodává dětem dostatek kvalitní stravy. Skladba jídel je sledována „spotřebním košem“ tak, aby v jídle bylo vyváženě zařazeno množství masa, tuků, cukru, luštěnin, mléka a mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, brambor. Po celý den při všech činnostech dbáme o dostatečný pitný režim dětí.

Klademe důraz na hru a prožitkové učení - manipulování, experimentování, dělání, rozvoj smyslů. V tom nám pomáhá rozčlenění tříd do hracích koutů, ve kterých jsou soustředěny hračky a pomůcky pro určité cílené činnosti a hry (experiment, kostky, knihy a encyklopedie, výtvarný a pracovní koutek…)

Prostředí tříd díky jejich vybavenosti je pro děti podnětné, každé dítě zde najde množství pomůcek a námětů pro hravé i pohybové činnosti, hry, seberealizaci.

Společná snaha o podporu sebedůvěry, vzájemné důvěry, komunikace a spolupráce, duševní odolnosti a pohody všech zúčastněných se řídí pravidly soužití – zdravíme se, děkujeme, jsme kamarádi, pomáháme si, uklízíme po sobě, mluvíme tiše…a dalšími, dle potřeby kolektivu. Naše práce je podmíněna důvěrou, spoluprací a zájmem rodičů o veškeré dění, činnosti a aktivity dětí ve škole. Společně prožité chvíle při různých činnostech, aktivitách, oslavách, přináší dětem nejkrásnější prožitky a jistě pak vzpomínky na dětství, mateřskou školu

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

  • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45