Volejte
549 415 256
Otevřeno
6:15 - 16:45

Filozofie programu podpory zdraví ve škole

V dubnu 2005 se mateřská škola přihlásila k modelovému programu Mateřská škola podporující zdraví ve Státním zdravotním ústavu v Praze a stali jsme se školou podporující zdraví – Zdravou MŠ.

Škola, která se rozhodla podporovat zdraví, přistoupila na určitá filozofická východiska a principy činnosti. Chápe, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Pocit pohody je relativní, protože každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek.

Stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

I. Principy programu podpory zdraví

1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

Mateřská škola podporující zdraví respektuje a uspokojuje obecné lidské potřeby dítěte a jejich individualitu a vývojově podmíněné projevy. Dbá rovněž, aby byly uspokojovány přirozené lidské potřeby dospělých osob, pedagogů a rodičů, které také mají své individuálně či jinak podmíněné projevy.

Všechny učitelky mají dostatečné teoretické znalosti o potřebách, pracujeme podle modelu přirozených lidských potřeb Maslowa, rodiče seznamujeme s tímto modelem. Při každodenní práci vycházíme z individuálních potřeb každého dítěte. Vedení vytváří podmínky pro uspokojování potřeb dětí i zaměstnanců.

2. Rozvíjení komunikace a spolupráce

Mateřská škola podporující zdraví vytváří podmínky pro komunikaci všech lidí, které sdružuje, dětí i dospělých. Komunikace je podmínkou učení a spolupráce. Probíhá-li odpovídajícím způsobem, ze strany pedagogů na profesionální úrovni, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně-patologických jevů.

Došlo ke zkvalitnění komunikace a spolupráce u dospělých i dětí. Ujasnili jsme si celou problematiku a v každodenní práci se snažíme aplikovat správné modely komunikace. Tento úkol je však dlouhodobý, jedná se o změnu postojů i u rodičů.

II. Zásady programu podpory zdraví

1. Učitelka podporující zdraví

Mateřská škola podporující zdraví spoléhá na učitelku, která je hlavním integrujícím činitelem MŠ. Na jejích profesních a osobních kvalitách závisí úspěšnost vzdělávacích cílů kurikula podpory zdraví. Děti ji často a v mnohém napodobují, a tím se také učí.

Máme ujasněný přístup ke zdraví a životnímu stylu, uvědomujeme si, že svým chováním působíme jako vzor nejen pro děti, ale i pro rodiče. Přijímáme nový postoj k vlastní práci a roli učitelky ve třídě. Snažíme se být facilitátory. Máme zájem o vzdělávání, navštěvujeme školení a semináře a získané poznatky aplikujeme v praxi.

2. Věkově smíšené třídy

Přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání. V mateřské škole podporující zdraví je taková skupina jednou z podmínek. Poskytuje přirozené podmínky pro socializaci dítěte, která je hlavním přínosem předškolního období pro celý další život.

Všechny třídy školy jsou věkově smíšené s rovnoměrným zastoupením věkových skupin a pohlaví. V případě zájmu zajišťujeme integraci zdravotně postižených dětí. Při zařazování dětí do tříd respektujeme přání rodičů při volbě učitelky, sourozenecké a kamarádské vztahy mezi dětmi. Vybavenost prostředí školy, tříd vyhovuje všem věkovým skupinám, umožňujeme dětem činnosti podle jejich schopností, možností, ne věku.

3. Rytmický řád

Mateřská škola podporující zdraví stanovuje a dodržuje taková rámcová pravidla uspořádání života a dne, která zabezpečují rytmický řád a umožňují učitelce uspokojovat individuální potřeby dětí, pružné rozhodování, vzájemnou informovanost a komunikaci s rodiči.

Máme dobře nastavený, funkční, účinný a rodiči oblíbený adaptační program. Umožňujeme docházení dítěte dle potřeb a podmínek rodiny. Stanovujeme smysluplná a dětem srozumitelná pravidla chodu školy a soužití ve skupině. Děti přijímáme vlídně a akceptujeme je takové, jaké jsou. Činnosti umožňujeme realizovat ve skupině i individuálně se zajištěním bezpečnosti. Respektujeme biorytmus dětí. Zájmové aktivity organizujeme tak, aby co nejméně narušovaly průběh činností ve třídách.

4. Tělesná pohoda a volný pohyb

Mateřská škola podporující zdraví ochraňuje a posiluje organismus dítěte především tím, že mu nabízí dostatek volného pohybu, který je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelný. Volný pohyb působí příznivě na celkovou tělesnou a duševní pohodu.

Děti mají pro řízené i spontánní pohybové aktivity dostatek prostoru v budově i na zahradě s vhodným uspořádáním i vybavením pomůckami, nářadím, náčiním s respektováním individuální úrovně tělesného a psychického rozvoje dětí.

5. Správná výživa

Mateřská škola podporující zdraví pečuje o správnou výživu, která výrazně ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu. Správná výživa zajišťuje růst a vývoj, obnovu tkání, fyzickou a psychickou výkonnost a obranyschopnost vůči vnějším a vnitřním vlivům.

Stravu připravujeme v kuchyni v MŠ, strava je pestrá, plnohodnotná, vyvážená, obsahuje dostatek ovoce a zeleniny, plníme požadavky spotřebního koše. Respektujeme individuální potřebu jídla i pití, necháváme dětem vybrat. Pitný režim je dobře zajištěn.

6. Spontánní hra

Mateřská škola podporující zdraví vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru vycházející z přirozených potřeb a zájmů dítěte.

Prostředí tříd odpovídá potřebám hry, má dostatek prostoru, je účelně uspořádán s dostatkem materiálů, nářadí, funkčních a podnětných hraček. Děti mají dostatek místa pro pohybové, hravé i pracovní činnosti i prostor poskytující možnost nehrát si.

7. Podnětné věcné prostředí

Mateřská škola podporující zdraví vytváří ve svých prostorách vstřícné, estetické, podnětné a hygienické prostředí. Kvalita věcného prostředí mateřské školy má významný vliv na pohodu všech jichž se týká.

Prostory školy a tříd jsou dostatečně velké, členité, dostupné, zajišťují požadavky na zdraví a bezpečnost dětí. Výhodou je každodenní využívání prostorné haly ke hrám, pohybovým aktivitám, ke konání kulturních akcí, setkávání se s rodiči. Zařízení je vkusné, podnětné, vzbuzující aktivitu a zájem dětí o různorodé činnosti. Udržujeme ho v čistotě, je funkční a bezpečné. Hračky a pomůcky jsou uloženy v otevřených skříních, v dosahu dětí.

8. Bezpečné sociální prostředí

Mateřská škola podporující zdraví vytváří bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole.

Ve škole jsou partnerské vztahy mezi zaměstnanci i vztahy k dětem a rodičům tvořeny na základě úcty a spolupráce. Snažíme se jednat empaticky, děti oceňovat. Nové, konkrétní zkušenosti mají možnost děti získávat při styku s dětmi se zdravotním postižením, z jiných etnik.

9. Participativní a týmové řízení

Mateřská škola podporující zdraví praktikuje a rozvíjí styl řízení, který je založen na participaci a kooperaci všech zúčastněných.

Vedení školy dává prostor všem pro vlastní tvůrčí přístup a aktivitu k práci. Podává všem pravdivé informace, dává možnost k seberealizaci. Rozdělením kompetencí vede tým k zodpovědnosti a spolupráci.

10. Partnerské vztahy s rodiči

Mateřská škola podporující zdraví rozvíjí společenství mateřské školy a rodiny jako nejsilnější záruku účinnosti projektu podpory zdraví. Společenství vzniká prolínáním vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti. Podařilo se nám celkově otevřít školu rodičům. Chápeme je jako své nejdůležitější partnery. Mohou volně vstupovat do tříd, pobývat s dětmi, účastnit se jejich činností a aktivit, podávat a získávat informace o dětech, zamýšlet se nad výchovou i vzděláváním. Mají možnost účastnit se všech akcí, aktivit, dění školy, vnášet do nich své návrhy, požadavky, připomínky. Rodiče jsou pravidelně informováni v MŠ, na webových stránkách, na pravidelných schůzkách, mají možnost hovorových chvilek s učitelkami.

11. Spolupráce mateřské školy se základní školou

Mateřská škola podporující zdraví usiluje o součinnost se základními školami v okolí, aby tím pomohla vytvářet podmínky pro nestresující, plynulý přechod dětí z mateřské školy do 1. ročníku školy základní. Je vedena přesvědčením, má-li být školní docházka přínosná, musí být každé dítě na jejím startu mocně povzbuzováno k sebedůvěře ve své síly a k nové roli.

Snažíme se o neformální přístup, podařilo se nám navázat aktivnější spolupráci s oběma ZŠ ve městě. Iniciujeme schůzky, kde se vzájemně informujeme o programech škol, způsobu práce, požadavcích na děti. Dobře spolupracujeme při řešení školní zralosti dětí. Plánujeme společné aktivity v průběhu roku, s oběma základními školami máme vytvořený plán spolupráce.

12. Začlenění mateřské školy do života obce

Mateřská škola podporující zdraví je součástí obce, a tím se stává významnou složkou její stability. Svými aktivitami se podílí na životě a rozvoji obce a kvalitou vztahů uvnitř školy i vztahů s rodiči ovlivňuje celkové klima obce. V rámci svého vzdělávacího programu doplňuje její kulturně duchovní život.

Kladným hodnocením naší práce rodiči jsme se dostali do povědomí veřejnosti jako škola s příjemnou atmosférou a s přívětivým přístupem k dětem. Pořádáme zajímavé akce, účastníme se aktivit organizovaných městem pro veřejnost, zúčastňujeme se pravidelně na kulturních akcích ve městě. Zajímáme se o práci organizací ve městě, účastníme se jejich aktivit. Vedeme děti k vytváření vztahu k rodišti a jeho okolí, k přírodě, historii, k jeho ochraně.

Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

Provozní doba

  • Pondělí - pátek : 6.15 - 16.45